U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Frituren in de horeca – frituurovenclausule

Bent u werkzaam in de horeca of heeft u een horecabedrijf? Dan heeft u vast wel eens gehoord dat veel branden in de horeca ontstaan in de keuken. Als er brand ontstaat, is dat vaak door een vlam in de pan die doorschiet in de afzuiginstallatie. In korte tijd staat uw hele horecabedrijf in de brand. Vaak gaat het dan zo snel, dat blussen al te laat is. Daarom is het dus niet vreemd dat verzekeraars hoge/zware eisen stellen aan het voorkomen van brand die op deze manier ontstaat. Dit doen zij door een clausule op te nemen in haar horecapolissen. Deze clausule heet de frituurovenclausule. Wij leggen de frituurovenclausule voor u uit in begrijpelijk Nederlands.

Garantie

Weet u hoe verzekeraars dit regelen? In de verzekeringspolissen, clausules en voorwaarden staat een garantie gemeld. Vaak staat deze term letterlijk in de clausules. In het geval van een horecagelegenheid met een frituur, kookplaat, en afzuiginstallatie staat er een garantie in de frituurovenclausule.

De verzekering garandeert en deze verzekering geschiedt daarom op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

Garantie is jargon. Verzekeraars bedoelen hiermee dat zij u een aantal zaken verplicht opleggen. Voldoet u na schade niet aan deze harde eisen, ontstaan er grote problemen bij het afwikkelen van de brandschade. Verzekeraars mogen uw uitkering matigen (minder uitkeren) en in veel situaties zelfs weigeren!

Frituurovenclausule

Een voorbeeld van de frituurovenclausule

Frituurovens:

 • In de directe nabijheid van de frituurovens dienen aanwezig te zijn, duidelijk zichtbaar en onder handbereik opgehangen:
  • voldoende passende deksels en/of een blusdeken;
  • een goedgekeurd koolzuursneeuwblusapparaat van minimaal 5 kg inhoud.

Overige eisen:

 • Tijdens voorsmelten, verhitten en frituren dient iemand toezicht te houden op het goed functioneren van de frituurovens.
 • Boven de frituurovens moet een deugdelijke afzuiginstallatie aanwezig zijn, die ten minste wekelijks wordt gereinigd.
 • De frituurovens moeten voorzien zijn van een goedwerkende maximaal-thermostaat en bij gasverwarmde frituurovens tevens van een waakvlambeveiliging
 • De frituurovens en de afzuiginstallatie moeten ten minste jaarlijks door een terzake kundig servicebedrijf op goed functioneren worden gecontroleerd.

Indien niet voldaan wordt aan het bovenstaande eisen, is een eigen risico van 10% van het schadebedrag van toepassing met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade door het niet-nakomen van het bovenstaande noch veroorzaakt noch vergroot is.

De vertaling

Een aantal zaken valt in deze clausule op. Dit zijn eisen waar u echt aan moet voldoen en waar na schade streng op gecontroleerd wordt. Hier moet u dus meer dan ruime aandacht aan besteden!

 1. Naast de frituur moet u voldoende passende deksels hebben liggen en/ of blusdekens ophangen
 2. Mocht het dan gebeuren dat de vlam in de pan slaat, dan kunt u direct de pan afdekken met de afsluitdeksels of de blusdekens en de vlammen doven. Daarmee voorkomt u dat het vuur zich verspreid en in de afzuiginstallatie terecht kan komen.

 3. U dient naast de frituur een koolzuursneeuw blusapparaat (ook wel CO2 brandblusser genoemd) te plaatsen
 4. Koolzuursneeuw brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en voor elektrische apparatuur.

  Brand in frituur

 5. Tijdens voorverwarmen, verhitten en gebruik van de frituur moet iemand altijd toezicht houden
 6. Klinkt heel vanzelfsprekend. Er kan dan, mocht het misgaan, snel ingegrepen worden.

 7. De afzuiginstallatie moet werken en iedere week schoongemaakt worden. Hiervan moet u een logboek bijhouden.
 8. Het bijhouden van het logboek doet u bij voorkeur digitaal. Bij brand moet u kunnen aantonen dat de afzuiginstallatie goed wordt schoongehouden. Een lijstje naast de frituur is ook in vlammen op gegaan, dus bewaar dit veilig.

 9. De frituurovens moeten voorzien zijn van een goedwerkende maximaal-thermostaat en bij gasovens moeten deze voorzien zijn van een waakvlambeveiliging.
 10. Technische specificaties van de ovens. Controleer of ze voldoen aan de eisen die in uw polis staan vermeld.

 11. Eén maal per jaar moet de frituuroven en de afzuiginstallatie gecontroleerd worden op goed functioneren.
  Laat dat doen door een gespecialiseerd bedrijf, zij kunnen naast de controle of de frituuroven nog goed functioneert ook de afzuiginstallatie (half)jaarlijks reinigen.Voorbeelden van gespecialiseerde bedrijven die u kunnen helpen om uw frituurovens te controleren en reinigen:

  • Arco Luchttechniek, tel 0226-353744
  • Rentokil, tel 0800-7368494
  • Altena Cleaning, tel 0416-670701

Controle bij schade

U ziet, er worden veel eisen gesteld om brand te voorkomen. Maar hoe controleert de verzekeraar of u zich aan al deze eisen houdt? De verzekeraar legt de verantwoordelijk neer bij u. Zij gaat er vanuit dat u ook alle maatregelen zal treffen om brandschade te voorkomen. U wilt toch ook geen brand en alle financiële gevolgen.
Stel dat u getroffen wordt door brand. Welke stappen zet de verzekeraar dan om te zien of u zich heeft gehouden aan de gestelde maatregelen om brand te voorkomen?
In veel gevallen zal de verzekeraar een onderzoeker aanstellen om de oorzaak van de brand te achterhalen. Dit is bijvoorbeeld een expert of een (oud-)politierechercheur, die veel kennis heeft opgebouwd bij het opsporen en analyseren van problemen en onderzoeken hiervan.

Een voorbeeld:

Is de brand in de keuken ontstaan? Het kan dan zelfs zo ver gaan dat de expert de (restanten) van de afzuiginstallatie open schroeft, demonteert en kijkt of er vetophoping heeft plaatsgevonden. Ja dit gebeurt echt. Indien hij vaststelt dat er vetophoping is in de afzuiginstallatie, kan de verzekeraar zich beroepen dat regelmatige reiniging/ schoonmaak niet heeft plaatsgevonden. U moet dan aantonen dat u dit wel heeft gedaan. Dit is erg lastig zonder logboek (daarom raden wij u ook aan een digitaal logboek bij te houden). Natuurlijk kunt u reiniging en onderhoud ook aantonen via service-overeenkomsten en nota’s van onderhoudsbedrijven. Bewaar die dan ook goed, bijvoorbeeld digitaal of bij u thuis.

Het goed loggen van controle op de werking van de frituuroven en het onderhouden van de afzuiginstallatie, bepaalt dus in dit geval of u in aanmerking komt voor een (gematigde) uitkering of niet.

Hoe ver strekt deze frituurovenclausule?

Er zijn meerdere clausules in omloop. De ene verzekeraar is strenger en stelt zwaardere eisen om brand te voorkomen, dan de andere verzekeraar. U moet dus zelf goed uw polis en clausule doorlezen.
In bovenstaande clausule treft u de volgende tekst aan:

“Indien niet voldaan wordt aan het bovenstaande eisen, is een eigen risico van 10% van het schadebedrag van toepassing met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade door het niet-nakomen van het bovenstaande noch veroorzaakt noch vergroot is.’

Staat deze of een gelijkwaardige tekst op uw polis, dan krijgt u een extra eigen risico, als u zich niet heeft gehouden aan deze opgelegde preventiemaatregelen. In dit geval 10% van de schade. Met een minimum van €25.000,- en een maximum van € 100.000,-. U moet dan zelf een groot deel van de schade betalen!

Een strengere frituurovenclausule

Er zijn echter ook clausules in omloop die veel verder gaan.
Bijvoorbeeld:

“Indien in geval van schade blijkt dat niet aan deze garantie is voldaan, verliest verzekeringsnemer alle recht op schadevergoeding tenzij verzekeringsnemer bewijst dat de schade hierdoor niet veroorzaakt of vergroot werd.”

Bij deze clausule verliest u alle recht op een uitkering als u niet kunt aantonen dat u aan alle garanties (in dit geval onderhoudseisen) die de verzekeraar u oplegt, heeft voldaan. U krijgt dan dus geen uitkering van de verzekeraar als er sprake is van achterstallig onderhoud! Het is dus van groot belang dat u goed in uw polis de clausules leest en de eisen die verzekeraars aan u stellen als u frituurt, zich hier aan houdt. Maar voorkomen van brandschade is beter dan genezen. U wilt toch ook niet getroffen worden door brand? En ja, hier zijn kosten aan verbonden. En onderhoud en reiniging vergt discipline.

  Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen