U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Risicowijziging

Risicowijziging is een letterlijke wijziging van het verzekerde risico. Aangezien verzekeraars precies willen weten wat ze verzekeren, moet u alles wat betrekking heeft op risicoverandering van uw verzekerde zaken, melden aan de verzekeraar. Het risico is de kans dat een gebeurtenis zich voordoet. Verzekeringstechnisch, meestal in negatieve zin. Er ontstaat schade, die betaald moet worden door de verzekeraar. In het geval van een zakelijke opstalverzekering gaat het om veranderingen in of aan het pand waardoor de kans op schade mogelijk kan toenemen. Of dat de kans bestaat dat er een andere schade kan plaatsvinden door wijzigingen aan of bij het pand.
Een paar voorbeelden. U vervangt het dak; plaatst een aanbouw; er komt een andere huurder, die gaat frituren, of met zware machines in uw pand aan het werk gaat. Allemaal wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de kans op schade. En dus wijzigingen in het risico, waarvan verzekeraars dit willen weten om te bepalen of ze u nog wil verzekeren. En zo ja, tegen welke voorwaarden en welke premie.

Als het risico wijzigt, dan moet u de verzekeraar, waar u de zakelijke opstalverzekering heeft afgesloten, ook informeren. Bij een ander risico hoort namelijk vaak ook een andere premie en andere voorwaarden. Eenvoudig gezegd: alle zaken in/ aan en rondom uw bedrijfspand of winkelpand die van invloed kunnen zijn op uw verzekeringsovereenkomst, moet u direct melden aan de verzekeraar, tussenpersoon/ bemiddelaar.

Risicowijziging

Hoe staat het begrip risicowijziging omschreven in de polis?

Elke verzekeraar heeft zijn eigen voorwaarden en ook deels eigen definities. Wij geven hieronder een voorbeeld hoe risicowijziging omschreven kan zijn in de voorwaarden van een verzekeraar. Raadpleeg altijd uw eigen polis voor de precieze omschrijving die uw verzekeraar gebruikt.

Risicowijziging:
1. Bekendheid
De in de polis vermelde omschrijving van het verzekerde bedrijf wordt aangemerkt als afkomstig van de verzekeringnemer te zijn. De maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en het gebruik van het gebouw / de gebouwen op het in de polis vermelde risicoadres. Dit geldt ook voor de belendingen.
2. Aanbouw/verbouw
Het staat de verzekeringnemer vrij om tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, mits dit alles gebeurt binnen de grenzen van de onder 1 bedoelde omschrijving.
3. Verplichtingen bij bepaalde wijzigingen Indien de aard en/of activiteit van het bedrijf, het beroep van verzekeringnemer of het gebruik van het (de) op het risicoadres omschreven gebouw(en) wijziging ondergaat, is de verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk van de wijziging in kennis te stellen, waarna de premie en/of voorwaarden opnieuw zullen worden vastgesteld. De melding van de wijziging moet in ieder geval binnen twee maanden worden gedaan.
4. Verdere gevolgen van wijziging en de melding daarvan
Tot twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van de (risico)wijziging kan de maatschappij de verzekeringnemer berichten of de verzekering niet of niet op dezelfde voorwaarden kan worden voortgezet. De verzekeringnemer heeft het recht om binnen 30 dagen het voorstel tot eventuele voortzetting al dan niet te aanvaarden. Wordt met de verzekeringnemer geen overeenstemming bereikt dan zal de verzekering door de maatschappij worden beëindigd met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen. Als sprake is van een zodanige wijziging van het risico dat de maatschappij de verzekering niet zou zijn aangegaan na het intreden van de wijziging dan heeft de maatschappij het recht de verzekering op te zeggen met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen.
5. Gevolgen van niet of te late melding
Als de melding van de risicowijziging niet binnen twee maanden is gedaan, dan geldt bij schade dat dit ingrijpende gevolgen kan hebben voor dekking en uitbetaling van schade. In het slechtste geval hoeft de verzekeraar niet over te gaan tot uitkering.

Wijzigingen melden

Een risicowijziging kunt u wel zien als een van de zwaardere artikelen uit de voorwaarden van de zakelijke opstalverzekering. Naar aanleiding van het melden van een wijziging kan een verzekeraar het volgende doen:

  1. Het verzekeringscontract ongewijzigd voortzetten. Dit als het risico niet wijzigt volgens de verzekeraar;
  2. Aanpassen van voorwaarden. De verzekeringsovereenkomst wijzigen d.m.v. een andere dekking (bijvoorbeeld alleen dekking voor schade door brand) of het opnemen van nieuwe, zwaardere clausules;
  3. Maar ook de verzekeringsovereenkomst opzeggen als zij het risico te zwaar vindt geworden om de verzekeringsovereenkomst nog te handhaven.

En heel belangrijk! Zoals u ziet in punt 5 van de clausule ‘risicowijziging’, meldt u wijzigingen niet (op tijd), in het ergste geval zal  de verzekeraar niet overgaan tot uitkering. U krijgt dan bij schade helemaal niets.

Meer lezen over het belang van het doorgeven van wijzigingen?

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen