U heeft een verzekering, maar bent u wel verzekerd?
Goede preventie verkleint de kans op schade en voorkomt financiële problemen. Download nu > 25 preventietips en voorkom dat u na schade geen uitkering krijgt!

Page content

Brandgevaarlijke werkzaamheden: Lassen

In veel panden vinden productiewerkzaamheden plaats. Heeft u een bedrijfspand waarin laswerkzaamheden plaatsvinden? Of huurt u een pand en voert u daar laswerkzaamheden uit? In dit artikel gaan we dieper in op de risico’s hiervan op brandschade, en hoe u deze risico’s zo klein mogelijk maakt. Tevens informeren wij u in dit artikel over welke eisen verzekeraars stellen om brandschade te voorkomen en de gevolgen als u geen goede voorzorgsmaatregelen neemt.

Welke risico’s zien verzekeraars als in uw bedrijfspand gelast, gesoldeerd of met een slijptol gewerkt wordt?

De risico’s liggen met name bij de verhoogde kans op brandschade aan/in uw pand. Vonken kunnen snel overslaan op aanwezige goederen/ vloeistoffen of zelfs uw bedrijfspand. Een brand zit dan in een klein hoekje. Verzekeraars kijken met name hoe veilig u werkt en welke voorzorgsmaatregelen u neemt om de kans op brand zo klein mogelijk te maken, als zij deze brandgevaarlijke werkzaamheden in uw pand willen verzekeren. Veel mensen realiseren zich niet, als zij een bedrijfspand willen verzekeren dat verzekeraars kijken naar welke activiteiten in het pand gebeuren. Hoe brandgevaarlijker de werkzaamheden zijn, hoe moeilijker het is het pand te verzekeren.

Mag u deze werkzaamheden uitvoeren van de verzekeraar?

Heeft u een zakelijke opstalverzekering voor een pand waarin gelast, gesoldeerd, geslepen e.d. wordt? Controleer dan uw huidige polis of u dit mag van de betreffende brandverzekeraar ( deze brandgevaarlijke activiteiten moeten dan letterlijk op uw polis vermeld staan). Bij de preventiemaatregelen (clausules) staan dan ook maatregelen genoemd die u moet treffen om schade ten gevolge van lassen, solderen te voorkomen. Vaak is het woord “garantie” toegevoegd. Het woord garantie houdt in dat als u zich niet houdt aan deze maatregelen, u geen recht heeft op een uitkering na brandschade. Vinden werkzaamheden als lassen, slijpen, solderen e.d. plaats in uw pand, dan willen verzekeraars daarvan vooraf op de hoogte zijn. De verzekeraar neemt deze activiteiten dan op in uw polis en bijhorende clausules. Gaat de verzekeraar niet akkoord met deze werkzaamheden, dan mag u ze niet uitvoeren in uw pand. Doet u dat wel, en er ontstaat schade hierdoor, zal de verzekeraar niet uitkeren!

Is de verzekeraar op de hoogte van uw werkzaamheden, heeft zij goedkeuring gegeven door middel van een aantekening op uw polis, dan stelt zij verplicht preventiemaatregelen voor om schade door deze brandgevaarlijke werkzaamheden te voorkomen. Hier moet u zich dus verplicht aan houden. Na onverhoopte brandschade, moet u aantonen dat u zich heeft gehouden aan deze brandvoorkomende preventiemaatregelen.
Welke maatregelen kunt u nemen om aan de voorwaarden van de verzekeraar te voldoen? Hiervoor kunt u kijken naar de clausule “brandgevaarlijke werkzaamheden”, de oude lasclausule.Brandgevaarlijke werkzaamheden Lassen

Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden

In het artikel “Brandgevaarlijke werkzaamheden; Waar moet u op letten?” legen wij uit hoe het gaat als u brandgevaarlijke werkzaamheden laat uitvoeren aan uw pand. Eigenlijk geldt hetzelfde als gewerkt wordt in een pand met lasapparaten, snijbranders, soldeerbranders e.d.. Hieronder een voorbeeld van deze clausule:
Brandgevaarlijke werkzaamheden (garantie):
De verzekerde garandeert aan verzekeraar en deze verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat, indien verzekerde opdracht aan derden geeft tot het verrichten van werkzaamheden met gebruikmaking van open vuurzoals lassen, snijden, vlamsolderen, verfafbranden, dakbedekken e.d. – ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines etc., hij de volgende maatregelen zal nemen:

  • a. Genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van verantwoordelijk personeel van verzekerde
  • b. Brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter). Of indien dit onmogelijk is dienen zij beschermd te worden.
  • c. Een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser. Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Heeft echter verzekerde aan de uitvoerder(s) van de werkzaamheden voor de aanvang van de werkzaamheden een door verzekerde en uitvoerder(s) ondertekende “Formulier brandgevaarlijke werkzaamheden” van het Nationaal Centrum voor Preventie afgegeven, dan dienen ondergetekenden te bewijzen dat verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

Sanctie: Wanneer blijkt dat niet aan deze garantie(s) voldaan is, zal verzekerde een eigen risico dragen van 10% van de schade met een minimum van € 25.000,00 en een maximum van € 100.000,00 per gebeurtenis, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

De clausule uitgelegd

Vertaald betekent dit: (en hierbij gaan wij ervan uit dat de verzekeraar u nadrukkelijk toestaat om te lassen, snijbranden, solderen e.d.)

  • Voer geen las- of soldeerwerkzaamheden uit nabij brandbare vloeistoffen. Klinkt logisch, maar toch blijkt uit jurisprudentie dat dit gebeurt. Gevolg is dat verzekeraars geen schade vergoeden. Zet brandbare stoffen dus voordat u begint op grote afstand van uw werkzaamheden;
  • Hetzelfde geldt als u werkzaamheden uitvoert met een slijptol, nabij brandbare vloeistoffen. Klinkt logisch, natuurlijk doet u dat niet, toch?;
  • Zorg ervoor dat altijd iemand bij u in de buurt is als u werkt met open vuur. Werk altijd samen met iemand, die gereed staat met een brandblusser. Gebeurt er iets, kan de brand direct geblust worden door deze tweede persoon;
  • U moet dus beschikken over brandblussers in de directe nabijheid van uw slijp, soldeer of laswerkzaamheden, waarbij geldt dat deze tweede persoon direct kan ingrijpen na een incident!

Eenvoudig gezegd, treft u geen voorzorgmaatregelen, werkt u niet netjes en plaatst u brandbare materialen en vloeistoffen niet op afstand, dan ontvangt u geen schadevergoeding van de verzekeraar als de schade ontstaat door één van deze werkzaamheden. De bewijslast ligt achteraf bij u. Kunt u niet aantonen dat u de vereiste maatregelen heeft genomen? Dan heeft u een groot financieel probleem.

Eigenaar van een bedrijfspand?

Wat als u eigenaar bent van een pand, en u verhuurt aan een huurder die deze werkzaamheden uitvoert?
Brandverzekeraars willen altijd vooraf en tijdens de looptijd van uw brandverzekering weten wat in uw pand gebeurt. Of u het pand zelf gebruikt of verhuurt, dat maakt niet uit. Op basis daarvan schatten verzekeraars het brandrisico in, de premie, het eigen risico en schrijven ze preventiemaatregelen voor. Zorg er dus voor als u verhuurt aan partijen die brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoeren, dat u vooraf toestemming heeft van uw brandverzekeraar. Geen toestemming, is geen uitkering na schade ten gevolg van deze brandgevaarlijke werkzaamheden.
Heeft u toestemming, maak dan afspraken met uw huurders over de preventievoorschriften die uw brandverzekeraar u voorschrijft. Leg deze afspraken vast en controleer uw huurders hierop. Loop eens naar binnen en beoordeel de orde, netheid en veiligheid in uw pand. Bespreek hoe de huurder zich houdt aan de gemaakte afspraken. Brandverzekeraars leggen u als eigenaar van uw bedrijfspand, de preventiemaatregelen op, ook al voert u ze niet zelf uit. Veroorzaakt uw huurder brand door deze brandgevaarlijke werkzaamheden, en u kunt of uw huurder kan niet aantonen dat hij alles heeft gedaan om netjes en veilig (conform uw brandpolis) te werken, ontvangt u zeer vermoedelijk geen uitkering voor brandschade aan uw pand. Uiteraard geldt causaal verband. De verzekeraar zal niet vergoeden als de brand een rechtstreeks gevolg is van deze genoemde werkzaamheden. Ontstaat de brand door een andere oorzaak en er is geen direct verband, kan de verzekeraar zich meestal niet beroepen op de voorgeschreven preventiemaatregelen.Lassen

Brandgevaarlijke werkzaamheden melden

Is uw verzekeraar niet op de hoogte van deze brandgevaarlijke werkzaamheden, meld uw verzekeraar dan direct deze activiteiten. De verzekeraar kan uw polis dan aanpassen of als zij uw bedrijfspand niet meer wil verzekeren, uw polis opzeggen. In dat geval moet u op zoek naar een brandverzekeraar, die uw pand wel wil verzekeren.

Controleer uw pand

Wij raadden u al aan met enige regelmaat uw bedrijfspand te bezoeken. Is het er een puinhoop en er vinden brandgevaarlijke werkzaamheden in plaats, dan kunt u er bijna blind vanuit gaan, dat de kans op brand aanzienlijk is. Er is dan dus een gerede kans dat na brand, u met een probleem zit: de verzekeraar zal vermoedelijk niet uitkeren. Bespreek de orde, netheid en veiligheid met uw huurder en leg de uitkomst van dit gesprek vast. Bevestig dus dat u dit eist van uw huurder, zodat de kans op brand aanzienlijk kleiner wordt.

Tip! Check tijdens bezoeken direct of de brandblussers nog geldig zijn. Iedere brandverzekeraar eist standaard, los van het gebruik van het pand, dat er altijd voldoende gekeurde en geldige blusmiddelen aanwezig zijn.

    Beoordeling door klanten: 9,1/10 - 136 beoordelingen